Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Numer sprawy: PWKC/04/ZP/2020                                           Pionki, dn. 11 luty 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Wykonanie projektu budowlanego dla pięciu odrębnych kotłowni gazowych wraz z niezbędnymi sieciami.”

Zamawiający złożył wniosek o dotację i pożyczkę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w programie  „ 5.9 Międzydziedzinowe Ciepłownictwo powiatowe - pilotaż (2019)” przedsięwzięcie ”Przebudowa sieci ciepłowniczej w Pionkach” i „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Pionkach”.

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74,  REGON 142896450, Nr rejestrowy 000106775

adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 48 385 25 14

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 418 000 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09.06.2016 r., z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

III. Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla pięciu odrębnych kotłowni gazowych w budynkach obecnych węzłów grupowych w Pionkach, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

3.       Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie zadania, których wykonanie zamierza ewentualnie powierzyć podwykonawcom.

4.       Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV:

 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71500000-3 Usługi związane z budownictwem

IV.Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

V. Komunikacja

1.Nieograniczony, pełny dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pwkc.pl, www.bip.pionki.pl,

2.Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami:

a)      w sprawach proceduralnych – Bartosz Tumidajewicz tel.: 781400015 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)      w sprawach merytorycznych – Sławomir Drózd  tel. 601650292  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Termin związania ofertą

1.         Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.         Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz
z załącznikami zgodnie z warunkami, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu oraz  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.         Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

2.         Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom niniejszej Specyfikacji.

3.         Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.        Ofertę należy złożyć do dnia 02 marca 2020 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, sekretariat -  pokój nr 10.

2.       Ofertę składa się w zaklejonej, nienaruszonej, nieprzezroczystej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, z napisem: „Oferta na wykonanie projektu budowlanego dla pięciu odrębnych kotłowni gazowych wraz z niezbędnymi sieciami w Pionkach. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 02 marca 2020r. do godz. 1015

3.        Zamawiający dokona otwarcia złożonych ofert w tym samym dniu o godz. 1015 w swojej siedzibie, wskazanej w ust. 1.

XI. Inne informacje

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest :

a)      w siedzibie Zamawiającego: ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki,

b)      na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki:

1)      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2)      załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

3)      załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oferty,

4)      załącznik nr 3 do SIWZ– wzór oświadczenia wykonawcy,

5)      załącznik nr 4 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych usług,

6)      załącznik nr 5do SIWZ – wzór umowy,

7)      załącznik nr 6 do SIWZ – klauzula RODO.

                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                      (-) Robert Pyryt

ałączniki (18)

Pobierz wszystkie załączniki