Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr referencyjny PWKC/06/ZP/2020                                                 Pionki, 26 luty 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro,

tj. o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.

- Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7, NIP: 7962943174, Regon: 142896450, Nr rej. BDO: 000106775 - Adres do korespondencji: PWKC w Pionkach Sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7, tel.: 48 385 25 14,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Zakup i dostawę pompy głębinowej i rur pompowych”

2. Opis przedmiotu zamówienia.

1)      Specyfika głównych wymagań:

a) Zakup i dostawa pompy głębinowej i rur pompowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne zadania, przy czym każde zadanie będzie oceniane osobno:

Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa pompy głębinowej,

Zadanie Nr 2 – Zakup i dostawa rur pompowych.

c) Jedynym kryterium oceny ofert, dla każdego zadania będzie najniższa cena brutto.

d) Termin realizacji przedmiotu zamówienia 31 marca 2020 r.

2)      Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3.

3)      Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV: 42122130-0 – Pomy wodne, 44160000-9 – Rurociągi, instalacje rurowe.

4)      Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5)      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1)      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowo - ofertowy,
wg. załączonego wzoru ZAPYTANIA OFERTOWEGO – załącznik Nr 2,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest:

a) w sprawach proceduralnych – Hanna Kupisz, tel.: 48 385 22 52 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) w sprawach merytorycznych – Marcin Karolak tel. 48 385 22 52 lub  48 385 25 14 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1) Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 lub przesłać na adres Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa pompy głębinowej i rur pompowych – Zadanie nr  1 lub Zadanie nr 2”. ”NIE OTWIERAĆ PRZED DATĄ  05 marca 2020 r. GODZ. 12.15”, w terminie do dnia 05 marca 2020  r. do godz. 12.00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05 marca 2020 r., o godzinie 12.15. Otwarcie ofert jest jawne.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1)      Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3)      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4)      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

8. Kryterium oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

2) Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom niniejszej Specyfikacji.

3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu cenowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o w/w kryterium.

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2)      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3)      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4)      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5)      Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

6)      Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

7)      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowo-cenowy

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu Spółki

(-) Robert Pyryt

Załączniki (6)

Pobierz wszystkie załączniki